Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Systém výživy a hnojení ječmene jarního

Odběr živin jarním ječmenem

Ječmen jarní na 1 tunu zrna a příslušné množství posklizňových zbytků (sláma, kořenová biomasa) odčerpává z 1 ha v průměru 24 kg N, 5,7 kg P (13 kg P2O5), 20 kg K (24 kg K2O), 1,8 Mg (3 kg MgO) a 4 kg S (10 SO3). Úkolem úspěšné agrotechniky však není pouze zajištění dostatečného množství živin, ale také dodržení jejich vhodných poměrů a doby aplikace s ohledem na vývojové fáze.

Cíle výživy sladovnického ječmene

 1. zajistit dostatečný počet fertilních odnoží zlepšením dostupnosti živin, zejména v době přechodu výživy rostliny z osiva na kořenový systém až do fáze konec odnožování
 2. zabezpečit produkční potenciál (vhodný počet klasů na ploše) dostatkem (nikoli nadbytkem) dostupných živin a foliární stimulací v období počátku sloupkování
 3. udržet prostřednictvím solidního kořenového systému dostupnost draslíku pro polymeraci cukrů a současně dostatečnou pevnost pletiv stébla
 4. zabezpečit co nejvyšší HTS intenzivní a dlouhotrvající fotosyntézou praporcového listu aplikací foliárního stimulátoru

Hnojiva pro zakládání intenzivních porostů jarního ječmene

Eurofertil Top 35 NP

 (15 N; 20 P2O5; 18 SO3; 3 MgO; 0,5 Zn; Mescal 975 [10 CaO]; Physio+)

Eurofetil Top 45 NPS

(3 N; 22 P2O5; 18 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,1 Zn; Mescal 975 [20 CaO]; Physio+)

 • produkty vyvinuté na základě dlouhodobého sledování nároků vybraných jarních plodin v počátečních fázích vegetace
 • vhodná volba živin a jejich forem pro intenzivní a efektivní růst
 • obsahují zcela novou molekulu fosforu TOP-PHOS
 • vhodná volba poměrů jednotlivých živin pro podporu synergických vztahů
 • cílem koncepce vývoje těchto moderních produktů je nejvyšší možná využitelnost aplikovaných živin na všech typech půd, včetně půd silně kyselých či zásaditých, těžkých jílovitých či lehkých písčitých
 • využití biologicky aktivních látek nepřináší pouze intenzivní příjem živin, ale také podporu progresivního růstu kořenového systému
 • doporučená dávka 100–200 kg/ha (upřesnění dle požadované výnosové úrovně a výsledků AZP)

Společnost TIMAC AGRO vyvinula pro založení intenzivních porostů foliární hnojiva řady Fertiactyl, která se aplikují v počátečních fázích (BBCH 11 - 13) při dávkách 1 - 2 l/ha. Podmínkou efektivní aplikace je plně vzešlý porost.

Fertiactyl Starter

(13 % N; 5 % P2O5; 8 % K2O; FERTIACTYL® komplex)

 • řešení úspěšného založení vysoce produkčních porostů
 • zvýšení intenzity metabolické aktivity v počátečních fázích vegetace
 • složení produktu připravené pro dokonalý start porostu
 • stimulace mladých rostlin na úrovni NPK
 • pozitivní podpora příjmu živin pomocí aktivovaných fulvo a huminových kyselin
 • dvě biostimulační složky - Zeatin (podporuje progresivní nárůst kořenové hmoty) a Glycin betain (působí jako antistresový faktor - zlepšuje odolnost rostlin např. vůči suchu či nízkým teplotám)

Korekce výživy dusíkem

Korekci výživného stavu sladovnického ječmene v případě dusíku je vhodné provádět podle anorganického rozboru půdy - obsah Nmin ve vrstvě 0–30 cm. Tato hodnota je významným kritériem pro úroveň výživy této plodiny a slouží především k dosažení náležité kvality sladovnického ječmene s ohledem na průběh počasí a nejvyšší možné využití živin. Při hnojení dusíkem je třeba kromě celkové výnosové úrovně intenzivně sledovat vývin porostů, aby doplnění N dle analytických podkladů bylo řešeno nejpozději do fáze 4. pravého listu (BBCH 14). Podstatou těchto opatření je dosažení intenzivního příjmu fosforu právě do uvedeného období. V dalších fázích je nutný vyšší, avšak korigovaný odběr dusíku k pokrytí nároků se zvyšující se tvorbou biomasy. S ohledem na průběh počasí lze doplnit pro další zpřesnění anorganický rozbor půdy i foliární analýzou výživného stavu rostlin.

Sulfammo 23 N-PROCESS

(N 23 (11a + 12u); 31 SO3; 3 MgO; Mescal 975 (7,5 CaO); N-PROCESS)

 • synergický efekt mezi N-S a N-Mg v kombinaci s Ca zvyšuje nejen využitelnost dusíku, ale zároveň dodání těchto prvků snižuje riziko jejich defi citu v rostlině
 • dusík - obsažen v močovinové a amonné formě
 • síra - nezbytná pro tvorbu aminokyselin a následně bílkovin
 • hořčík - důležitý pro fotosyntézu, která je zdrojem energie a uhlíku nezbytných při tvorbě bílkovin
 • doporučená dávka Sulfamma je 100–300 kg/ha (upřesňuje se podle výšky plánovaného výnosu, obsahu Nmin v půdě a ARR)

Možnosti zvýšení výnosotvorného potenciálu porostů jarního ječmene

Produkty Fertileader jsou moderní foliární hnojiva se stimulačním efektem, který je zabezpečován Seactiv komplexem. SEACTIV = aminokyselinový komplex vyselektovaných a izolovaných aktivních molekul IPA (isopentenyladenin) a Glycin betainu, jenž plní funkci antistresového faktoru, dopravního nosiče živin a zároveň i zajišťuje snadnější příjem živin. V systému pěstovájaního ječmene doporučuje společnost TIMAC AGRO k foliární stimulaci opakovaně aplikovat Fertileader, a to v celkové dávce až 3 l/ha za celou vegetaci. Ošetření lze provádět tank mix aplikací společně s fungicidy nebo morforegulátory.

Fertileader 2 M

(MgO: 30 g/l; Mn: 175 g/l; )

Fertileader 2 M aplikovat v BBCH 21-25 pro posílení tvorby odnoží.

Fertileader Vital

(N: 104 g/l; P2O5: 58 g/l; K2O: 46 g/l; Mn: 1160 mg; B: 580 mg; Zn 580 mg; Cu: 232 mg; Fe: 232 mg; Mo: 116 mg; )

Cílem první aplikace Fertileaderu Vital ve fázi BBCH 29 je omezení redukce fertilních odnoží a podpora progresivního nárůstu biomasy. Aplikace ve fázi BBCH 39 má za úkol zabezpečit dostatečnou fotosyntetickou aktivitu praporcového listu, který zodpovídá až z 35 % za velikost zrna.

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]