Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Systém výživy a hnojení slunečnice roční

Odběr živin

Management výživy slunečnice je založen na požadavcích slunečnice na živiny, obsahu živin v půdě a očekávané úrodě nažek. Jednou z možností jak dosáhnout optimálního výsledku je bilancování NPK výživy včetně bilancování dávek dusíkatých hnojiv. Slunečnice je schopna přijmout 60-70% z celkové potřeby dusíku z půdních rezerv. V případě humóznejších půd může hnojení slunečnice projevovat luxusním příjmem N, který zvyšuje obsah bílkovin v rostlině na úkor olejů. Tím klesá produkce oleje na hektar a celková sklizeň nažek při současném nárůstu podílu zelené hmoty. Luxusní příjem dusíku na úkor fosforu zvyšuje tvorbu zelené biomasy, při snížení úrody nažek. Porost slunečnice s nezvládnutí N-výživou dosahuje výšky mnohdy i více než 2,5 m.
Kromě základních makroživin potřebuje slunečnice i ostatní prvky. Na tvorbu 1 t nažek a příslušného množství nadzemní hmoty slunečnice potřebuje: CaO 60 kg, MgO 15 kg, S 13 kg, Fe 209 g, Zn 99 g, Mn 118 g, Cu 17 g, B 180 g.

Tabulka ilustruje nároky slunečnice na makroživiny. Potřeba dusíku a draslíku na 1 t nažek při stoupající úrodě klesá, zatímco potřeba fosforu na 1 t se nemění.

Úroda nažek N P K
2,0 t/ha 60 11,5 100
2,5 t/ha 55 11,5 95
3,3 t/ha 51 11,5 91
4,0 t/ha 46 11,5 88

Hnojiva vhodná k založení porostů slunečnice

NP hnojiva řady Eurofertil jsou určena pro podpatovou výživu slunečnice na půdách s optimálním pH (od 6,2 do 7,2) a dobrou zásobou draslíku.
Eurofertil TOP 45 NPS

(NPK 3/22/0; 18 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,1 Zn; Mescal 975 (20 CaO); Physio +)
Eurofertil TOP 38 NP

(NPK 8/30/0; 8 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (15 CaO); Physio +)
Doporučená dávka obou hnojiv je 100-200 kg / ha


V půdách o optimálním pH od 6,2 do 7,2 s nízkou zásobou draslíku doporučujeme specifická granulovaná hnojiva řady Eurofertil TOP NPK.

Tato hnojiva zlepšují růst kořenového systému pomocí stimulantu Physio +. Vysoce reaktivní vápník (Mescal 975) v hnojivech rady Eurofertil zajišťuje optimalizaci půdního prostředí kolem granulky. V kombinaci Mescalu se stimulantem Physio + a živinami NPKS se dostavuje synergický účinek na zakořenění a podporu růstu kořene slunečnice.
Eurofertil TOP 51 NPK
(NPK 4/10/20; 17 SO3; 2 MgO; 0,2 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (12 CaO); Physio +)
Eurofertil TOP 34 NPK
(NPK 5/19/10; 19 SO3; Mescal 975 (20 CaO); 0,1 B; Physio +)
Doporučená dávka těchto hnojiv se obvykle pohybuje v rozmezí 100-200 kg / ha.

Dusík

Hnojení dusíkem by nemělo být nástrojem přímé výživy slunečnice, ale spíše podpůrným činitelem správného načasování mineralizace dusíku. Vysoké dávky dusíku:

  • snižují rezistenci slunečnice na patogeny,
  • způsobují nadměrný růst,
  • jsou zodpovědné za nadlimitní spotřebu vody
  • zvyšují tvorbu bílkovin na úkor tvorby olejů, nezbytných pro formování úrody semene.

Výživa slunečnice dusíkem je zaměřena hlavně na startovací hnojení, a to buď na široce nebo pod patu. Nejlepších výsledků dosahují farmáři při dělení dávky dusíku pro slunečnici na 3krát: 

  1. Při předseťové aplikaci je vhodné aplikovat dusík podle analýzy půdy v močovinového nebo amonné formě.
  2. Aplikace N při setí s podpěťovou hnojením. Jejím cílem je zajistit dostatek N v lůžku pro slunečnice.
  3. přihnojení je nejlépe uskutečnit při 4. páru listů (Sulfammo 30).

Při rozhodování o výši dávky N hnojiv při jednotlivých aplikacích, je vhodné zohlednit podíl organické hmoty v půdě, jelikož slunečnice je typickou plodinou "staré síly".

Fosfor

Sklizeň nažek slunečnice silně závisí na úrovni hnojení fosforem jakož i na vybalancování fosforu s ostatními živinami. Při výživě slunečnice a zjišťování potřeby N na start je nejlepší začít od množství přijatelného fosforu v půdě. Když nemá slunečnice k dispozici dostatek fosforu na svůj vývoj, zvýšené dávky N živin negativně ovlivňují výšku úrody.

Deficit fosforu způsobuje deformaci květů, nedostatečné opylení, snížení počtu vyvinutých nažek v úboru při současném poklesu HTS a olejnatosti nažek.Slunečnice přijme až 80 % fosforu do kvetení. Nejkritičtější období pro příjem fosforu je prodlužovací růst, kdy nedostatek P má negativní dopad na dynamiku růstu. Pokud půda vykazuje výrazný nedostatek P, je optimální dávku rozdělit na podzimní aplikaci (2/3 P) a podpatové přihnojení (1/3 P).

Příjem fosforu slunečnicí může být limitován kyselým nebo alkalickým půdním prostředím. Častokrát se stává, že půdy s dobrou zásobou celkového fosforu nedokážou uvolnit dostatek fosforu pro rostliny kvůli jeho degradaci. Aplikace fosforečných hnojiv na list se jeví pozitivně, avšak nepokrývá potřeby slunečnice

.

Doporučené dávky fosforu podle zásoby v půdě

Zásoba P nízká vyhovující střední dobrá vysoká
Dávka P2O5/ha 60 kg P2O5 40 kg P2O5 30 kg P2O5 20 kg P2O5 0 kg P2O5

Draslík

Nároky slunečnice na draslík jsou relativně vysoké. Rostliny přijímají draslík během celé vegetace, ale jen malé množství této živiny přemisťují ze starých do nových částí rostliny.
Výživa draslíkem se řeší před setím a obsah draslíku výrazně ovlivňuje mohutnost kořenové soustavy. Půdy, které vykazují dobrou zásobu draslíku podle AZZP mohou být v období intenzivního růstu slunečnice deficitní na draslík. Je to hlavně proto, že v případě sběru vedlejšího produktu předplodiny se odváží hodně draslíku z pole.

Bór

Bór se podílí na syntéze a transportu cukrů, které slouží jako energie pro syntézu mastných kyselin. Přítomnost bóru působí pozitivně na pevnost buněk a odolnost vůči chorobám. Pro vývoj úrody nažek slunečnice je rozhodující fází kvetení, v rámci kterého bór pozitivně ovlivňuje fertilitu květů, tvorbu nektaru a proces opylování.
Deficit bóru se intenzivněji projevuje v sušších ročnících. Tehdy je efektivní aplikace bóru pod patu (spolu s NPK) a dvojnásobná foliární aplikace, čímž se zajistí optimální translokace bóru a ostatních živin do úboru. Ve vlhkých ročnících může být samotná podpatová aplikace bóru dostatečná.

Síra

Síra v slunečnici působí pozitivně na růst, zvyšuje odolnost vůči patogenům, což se projevuje ve zvýšení sklizně a kvality produkce. Hnojení slunečnice sírou má smysl od vzcházení až po zrání. Je prokazatelné, že optimální obsah síry v pletivech může pozitivně ovlivnit výši výnosů až o 12% a nárůst olejnatosti až o 3,5%.

Molybden

Molybden je součástí několika enzymů nezbytných při syntéze cukrů a metabolismu dusíku. Vizuálně se nedostatky molybdenu na slunečnici projevují hlavně na půdách s kyselou půdní reakcí. Výjimkou však nebývají ani půdy se zásaditým a neutrálním pH. Deficit Mo výrazně ovlivňuje asimilaci N i aktivitu dalších enzymů, což může výrazně ovlivnit růst a tvorbu úrody.

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]